www.bip.gov.pl

Urząd Miejski w Miłakowie

Herb Urząd Miejski w Miłakowie

Piątek 24.10.2014

zaawansowane

Szanowni Państwo!

Gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządowych Gminy Miłakowo. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące zakresu zadań i podejmowanych działań organów władzy samorządowej.

"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa." (art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). 


                                       

GMINA MIŁAKOWO
 
URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE
14 - 310 MIŁAKOWO 
ul. Olsztyńska 16
 
NIP: 741-20-25-674
REGON GMINY: 510743692
 
tel. (89) 757 83 00
 fax. (89) 757 83 21
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
tel. (89) 757 83 20

KOMUNIKATY

 

Organizacje Pozarządowe, które zamierzając zgłosić propozycje zadań do Budżetu Gminy Miłakowo na rok 2015 uprzejmie informuję, iż wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2014 roku

 


Szanowni mieszkańcy uprzejmie informujemy, że płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można bezpłatnie dokonywać w:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. w Miłakowie ul. Przemysłowa 8
 • Firma Handlowo -  Usługowa MARBUD Dorota Osińska Boguchwały 46

 


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (PDF)


W dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego, obejmujących:

 • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

 • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

 • likwidację obowiązków właścicieli, sołtysów, dozorców, administratorów domów oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

 • wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego;

 • wprowadzenie możliwości „automatycznego” wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu;

 • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

 • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;

 • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3 do 6 miesięcy.

Ponadto ww. ustawą przesunięto termin wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności na dzień 1 stycznia 2015 r. Zaś zniesienie obowiązku meldunkowego przewidziano z dniem 1 stycznia 2016 r.


INFORMACJA

W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY MIŁAKOWO

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399), obowiązek:

 • uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, należy do właścicieli nieruchomości
 • właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych

W sprawie zimowego utrzymania dróg i chodników należy kontaktować się pod wskazane numery telefonów:

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach: 730 - 1530, tel. 89 757 83 41
 • w pozostałe dni, tel. 609 778 818

 

 
.
 
 
godziny otwarcia: pn - pt  730 - 1530 
Interesanci przyjmowani są w dniach i w godzinach pracy urzędu
 

 Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto w banku:

Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział Miłakowo

Nr konta: 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001


 
 
W Urzędzie Miejskim w Miłakowie istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu w punkcie PIAP, który znajduje się na parterze w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim w Miłakowie.
Punkt PIAP jest czynny w godzinach pracy urzędu.
 
Punkt PIAP jest czynny w godzinach pracy urzędu. PIAP (Public Internet Access Point) to w dosłownym tłumaczeniu, publiczny punkt dostępu do internetu.
piap

 

 


 

 

Informacje zawarte w BIP przeważnie udostępniane są w formacie PDF .

Do ich otwarcia potrzebny jest program Adobe Acrobat, który za darmo można pobrać tutaj:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

 

 

 

Wytworzył:
Justyna Zabiełło
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2003-06-10 09:14:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Stanisław Banach
(2014-10-07 14:01:11)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 771012

Zaokrąglony róg prawy