www.bip.gov.pl

Urząd Miejski w Miłakowie

Herb Urząd Miejski w Miłakowie

Czwartek 24.04.2014

zaawansowane

Szanowni Państwo!

Gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządowych Gminy Miłakowo. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące zakresu zadań i podejmowanych działań organów władzy samorządowej.

"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa." (art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). 

 


                                       

GMINA MIŁAKOWO
URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE
14 - 310 MIŁAKOWO 
ul. Olsztyńska 16
 
NIP: 741-20-25-674
REGON GMINY: 510743692
 
tel. (89) 757 83-00
 fax. (89) 757 83-21
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
tel. (89) 757 83-20

KOMUNIKATY

 

OGŁOSZENIE

 

    Informujemy, że dnia 2 (piątek) maja 2014 r. Urząd Miejski w Miłakowie będzie nieczynny. 

 


DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Miłakowo dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu, zapraszam do złożenia wniosku o dofinansowanie na działania polegające na demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,  transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miłakowo, które zostały zinwentaryzowane i uwzględnione w przyjętym uchwałą Nr XL/230/2013 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 października 2013r. „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłakowo”.

Burmistrz Miłakowa wyłoni w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który będzie realizował prace związane z wyżej wymienionym zadaniem.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16,14-310 Miłakowo, w terminie do 17.02.2014r. do godz. 15:00,  listownie lub osobiście (decyduje data wpływu do Urzędu)

Druki wniosków dostępne w Urzędzie w pok. Nr 21, oraz na stronie internetowej http://milakowo-umig.bip-wm.pl/public/, w zakładce Ochrona środowiska – Azbest.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji udziela Pani Justyna Kowalczyk, pok. Nr 21, tel. kont. (89) 7578345.


INFORMACJA

W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY MIŁAKOWO

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399), obowiązek:

 • uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, należy do właścicieli nieruchomości
 • właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych

W sprawie zimowego utrzymania dróg i chodników należy kontaktować się pod wskazane numery telefonów:

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach: 730 - 1530, tel. 89 757 83 41
 • w pozostałe dni, tel. 609 778 818

 

 


Szanowni mieszkańcy uprzejmie informujemy, że płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można bezpłatnie dokonywać w:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. w Miłakowie ul. Przemysłowa 8
 • Firma Handlowo -  Usługowa MARBUD Dorota Osińska Boguchwały 46

 


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (PDF)

Harmonogram wywozu odpadów


W dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego, obejmujących:

 • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

 • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

 • likwidację obowiązków właścicieli, sołtysów, dozorców, administratorów domów oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

 • wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego;

 • wprowadzenie możliwości „automatycznego” wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu;

 • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

 • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;

 • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3 do 6 miesięcy.

Ponadto ww. ustawą przesunięto termin wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności na dzień 1 stycznia 2015 r. Zaś zniesienie obowiązku meldunkowego przewidziano z dniem 1 stycznia 2016 r.


 

 
.
 
 
godziny otwarcia: pn - pt  730 - 1530 
Interesanci przyjmowani są w dniach i w godzinach pracy urzędu
 

 Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto w banku:

Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział Miłakowo

Nr konta: 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001


 
 
W Urzędzie Miejskim w Miłakowie istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu w punkcie PIAP, który znajduje się na parterze w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim w Miłakowie.
Punkt PIAP jest czynny w godzinach pracy urzędu.
 
Punkt PIAP jest czynny w godzinach pracy urzędu. PIAP (Public Internet Access Point) to w dosłownym tłumaczeniu, publiczny punkt dostępu do internetu.
piap

 

 


 

 

Informacje zawarte w BIP przeważnie udostępniane są w formacie PDF .

Do ich otwarcia potrzebny jest program Adobe Acrobat, który za darmo można pobrać tutaj:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

 

 

 

Wytworzył:
Justyna Zabiełło
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2003-06-10 09:14:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Stanisław Banach
(2014-04-16 12:02:12)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 671072

Zaokrąglony róg prawy